• youtube
  • facebook

Từ ngày 1 - 14/11 Lào Cai sẽ diễn ra “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm cấp tỉnh năm 2019

Từ ngày 1 đến ngày 14/11, 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm cấp tỉnh năm 2019 sẽ được tổ chức tại 9 khu dân cư của 9 huyện, thành phố với mục đích: Tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Đây là dịp để đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu dân cư; đồng thời, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua tổ chức ”Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

Ban Chỉ đạo phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Lào Cai yêu cầu, việc tổ chức ”Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” điểm cấp tỉnh năm 2019 được tổ chức ở khu dân cư hoặc liên khu dân cư phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí, hình thức. Tổ chức ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

create

Nguyễn Tâm / laocaitv.vn