• youtube
  • facebook

Lào Cai xử phạt trên 3.000 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới, những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám s.á.t về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sa't đã giúp cho các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm hơn trong việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Trong 7 năm thực hiện Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành thực hiện kiểm soát các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh với trên 56.000 lượt; xử phạt vi phạ.m hành chính trên 3.100 lượt cơ sở với tổng tiền là gần 6,9 tỷ đồng. Cùng với đó, các huyện ủy, thành ủy cũng quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sa't.

Qua kiểm tra cho thấy, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh đã tăng từ 81,5% năm 2012 lên 87,2% trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra các vụ n.g.ộ đ.ộ.c thực phẩm và các bện.h lây qua đường thực phẩm. Từ năm 2012 đến nay, đã có 47 vụ n.g.ộ đ.ộ.c xảy ra làm 624 người mắc, trong đó có 8 người t.ử v.o.n.g; 2 vụ nhiễm khuẩ.n làm 76 người nhậ.p v.iệ.n, không xảy ra t.ử v.o.n.g.

create

Thu Hường – Nông Quý / laocaitv.vn