• youtube
  • facebook

Lào Cai tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai chiếm gần 65% số dân. Nhiều năm gần đây, với phương châm “sát dân, gần cơ sở”, cấp ủy, chính quyền phối hợp MTTQ các cấp tỉnh Lào Cai coi trọng đổi mới phương thức hoạt động; nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Các địa phương trong tỉnh chú trọng đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, gắn liền chủ động tiếp cận, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Đề cao vai trò người có uy tín, chức sắc trong đồng bào dân tộc, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, không theo đạo trái pháp luật.

Cán bộ thôn Thủy Điện (xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hướng dẫn người dân cách trồng dứa.

Cán bộ thôn Thủy Điện (xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) hướng dẫn người dân cách trồng dứa.

Ủy ban MTTQ các cấp đề xuất, kiến nghị với chính quyền và cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết những phát sinh từ cơ sở, nhất là về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển như Chương trình 135; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn; chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho nhân dân...

Từ đó niềm tin của đồng bào dân tộc với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố, tăng cường.

* Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tỉnh chọn đơn vị chỉ đạo điểm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp ngành văn hóa đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tạo chuyển biến trong cách nghĩ, nếp sống của người dân về bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giao tiếp có văn hóa, văn minh, lịch sự. Đồng thời, các địa phương đã vận động người dân tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng; hiến tặng hàng chục triệu mét vuông đất; tháo dỡ tường rào, công trình làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, nông thôn, qua đó đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các phong trào đã tạo sức lan tỏa rộng và ngày càng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có 1.197 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92%; có 252.151 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92,3% so với đăng ký; 1.165 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 92%. Các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương từng bước được đầu tư trùng tu, tôn tạo; nhiều công trình văn hóa đã được xây dựng mới và nâng cấp để phục vụ nhân dân.

create

PV / nhandan.com.vn