• youtube
  • facebook

Lào Cai: LĐLĐ huyện Bảo Yên kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN ở 2 CĐCS

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) do đồng chí Giàng Thị Phượng - Chủ tịch LĐLĐ huyện - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN tại CĐCS Phòng NNPTNT, CĐCS Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Yên.

Sau khi xem xét các tài liệu hồ sơ và đối chiếu với quy định của Điều lệ CĐVN. Đoàn kiểm tra có những nhận xét và kết luận: CĐCS của 2 đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ CĐVN và các kế hoạch, chương trình hành động của LĐLĐ huyện. 2 CĐCS đã xây dựng qui chế, chương trình hoạt động toàn khóa của BCH và UBKT; xây dựng được qui chế phối hợp với chuyên môn đồng cấp; mở các loại sổ sách nghiệp vụ công đoàn theo quy định, hồ sơ lưu trữ của công đoàn được đảm bảo…

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) kiểm tra tại CĐCS Phòng NNPTNT.

Đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Bảo Yên (Lào Cai) kiểm tra tại CĐCS Phòng NNPTNT.

BCH công đoàn 2 cơ sở đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hằng năm. Nhìn chung CĐCS của 2 đơn vị đã đi vào hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, đoàn yêu cầu khắc phục những tồn tại đã chỉ ra, đồng thời cũng đề nghị cấp ủy của hai đơn vị trong thời gian tới tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện hơn nữa đến hoạt động của CĐCS để hoạt động công đoàn ngày càng có hiệu quả.

Link nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/lao-cai-ldld-huyen-bao-yen-kiem-tra-chap-hanh-dieu-le-cdvn-o-2-cdcs-644762.ldo

create

HĐ / laodong.vn